صفحه اصلی ترک سیگار توسط دندانپزشکان حــقـايـقــي از دخــانيـــات

حــقـايـقــي از دخــانيـــات

دخانيات بيش از نيمي از مصرف كنندگان خود را به كام مرگ مي برد. مصرف دخانيات بعلت پايين بودن قيمت محصولات دخاني و بازاريابي تهاجمي و گسترده صنايع دخاني، پائين بودن آگاهي عمومي از خطرات مرتبط و بي ثباتي سياستهاي عمومي در مقابله با آن ، هنوز پديده اي رايج در جهان امروز مي باشد. بسياري از عوارض و آسيب هاي دخانيات پس از گذشت سالها يا حتي چند دهه از شروع مصرف بروز مي نمايد بنابراين ماداميكه مصرف دخانيات در جهان رو به افزايش باشد، اپيدمي بيماريها و مرگ و مير مرتبط هنوز به نقطه اوج (پيك) خود نرسيده است.

حقايقي كه در ادامه عنوان خواهد شد نشانگر رشد اپيدمي دخانيات ، وضعيت كنترل دخانيات در سطح جهان و اينكه چطور پديده اپيدمي دخانيات با اجراي شش سياست مؤثر كنترل دخانيات قابل پيشگيري خواهد بود، مي باشد.

· استعمال دخانيات يكي از بزرگترين تهديدهاي بهداشت عمومي است كه تاكنون دنيا با آن مواجهه بوده است.

· بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان(يك ميليارد و سيصد ميليون) مصرف كننده مواد دخاني هستند

· اگر چه شيوع مصرف دخانيات درجوامع پيشرفته و با درآمد بالا كاهش يافته است ولي در كل مصرف دخانيات در دنيا رو به افزايش است.

· اپيدمي دخانيات به سمت كشورهاي در حال توسعه رو به گسترش است.

· بيشتر از 80 درصد مصرف كنندگان دخانيات در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط زندگي مي كنند.

· دخانيات عامل مرگ حدود 6 ميليون نفر از مردم جهان در سال مي باشد تقريباً هر 6 ثانيه يكنفر بعلت ابتلاء به بيماريهـــاي ناشي از استعمال دخانيات جان خود را از دست مي دهد كه يك نفر از هر 10 مورد مرگ بزرگسالان را شامل مي شود.

· دخانيات بيشتر از نيمي از مصرف كنندگان خود را به كام مرگ مي كشاند.

· دخانيات يكي از 6 عوامل خطر مرگ در دنيا مي باشد.

· به علت وجود فاصله زمــــاني بين شروع مصرف دخانيات و بروز پيامدهاي بيماري مربوط به آن ، مي توان گفت كه اپيدمي مرگ و مير و بيماريهاي ناشي از مصرف دخانيات تازه شروع شده است.

· در قرن بيستم 100 ميليون مورد مرگ ناشي از مصرف دخانيات دردنيا گزارش شده است. پيش بيني مي شود چنانچه روند كنوني ادامه پيدا كند در قرن بيست و يكم شاهد مرگ يك ميليارد نفر از مردم دنيا بعلت دخانيات باشيم.

· بدون انجام اقدامات پيشگيرانه تا سال 2030 ميلادي، مرگ ناشي از دخانيات به 8 ميليون نفر در سال خواهد رسيد كه 80 درصد اين موارد در كشورهاي در حال توسعه به وقوع مي پيوندد.

· پيشگيري از سرطان

· حداقل يك سوم موارد سرطان قابل پيشگيري است. پيشگيري مقرون به صرفه ترين استراتژي كنترل سرطان است.

· دخانيات بزرگترين عامل قابل پيشگيري از سرطان در دنياي امروز شناخته شده است. بين 80 تا 90 درصد مرگ ناشي از سرطان ريه و 30 درصد مرگ ناشي از ساير موارد سرطاني از قبيل حنجره ، حفره دهاني ، مري و معده در كشورهاي در حال توسعه بعلت مصرف دخانيات اتفاق مي افتد.

· جهت گيري صنايع دخاني در بازاريابي محصولات خود به سمت جوانان و بزرگسالان كشورهاي در حال توسعه مي باشد. با توجه به اينكه اغلب زنان ، جوانان و نوجوانان دختر اين منطقه در حال حاضر بدليل شرايط قومي و فرهنگي مصرف كننده مواد دخاني نمي باشند، اين صنايع تمام تلاش خود را براي ورود به اين بازار بالقوه انجام مي دهند.

· اپيدمي دخانيات ساخته دست انسان و قابل پيشگيري است. تنها 5 درصد از جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه در آن قوانين كنترل دخانيات بطور خاص جاري بوده و تدابير مؤثر مداخلات براي كاهش مصرف دخانيات در حال انجام مي باشد.

استراتژي شش گانه سازمان جهاني بهداشت در مهار اپيدمي دخانيات به شرح ذيل مي باشد:

1 – پايش مصرف دخانيات و سياست هاي پيشگيرانه

2 – محافظت از مردم در برابر دود دخانيات

3 – پيشنهاد كمك براي ترك مصرف دخانيات

4 – هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانيات

5 – اجراي ممنوعيت كامل تبليغات ، ترويج دخانيات و حمايت مالي صنايع دخاني

6 – افزايش ماليات بر دخانيات

ü پايش مصرف دخانيات و سياست هاي پيشگيرانه

بررسي وضعيت ارزيابي مصرف دخانيات و اثرات آن بايد تقويت شود. در حال حاضر نيمي از كشورهاي جهان – دو كشور از هر سه كشور در حال توسعه- حتي حداقل اطلا عات در خصوص شيوع مصرف دخانيات گروه سني جوانان و بزرگسالا نشان را ندارند.

ü محافظت از مردم در برابر دود دخانيات

· در بيش از نيمي از كشورهاي جهان يا به عبارتي حدود دو سوم جمعيت جهان استعمال دخانيات در ادارات دولتي ، فضاهاي كاري و ساير محيط هاي بسته مجاز مي باشد. اجراي سياست هاي عاري از دخانيات در بسياري از جوامع صنعتي موجب كاهش متوسط مصرف دخانيات در بين كاركنان تا ميزان 29 درصد شده است.


*

ü پيشنهاد كمك براي ترك مصرف دخانيات

* در بين مصرف كنندگان دخانيات افرادي كه از مخاطرات استعمال دخانيات آگاهي دارند، 3 نفر از هر 4 نفر مصرف كننده ، خواهان ترك استعمال دخانيات هستند. سرويس هاي جامع ترك دخانيات تنها در 5 درصد جمعيت جهان وجود دارد. ترك دخانيات براي افراد مصرف كننده به تنهايي بسيار مشكل مي باشد. سيستم هاي مراقبت بهداشتي كشورها مسئوليت اوليه براي ارائه خدمات ترك دخانيات دارند.

ü هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانيات

* نصب هشدار هاي تصويري بهداشتي روي بسته بندي هاي محصولات دخاني از مصرف دخانيات جلوگيري مي نمايد. تاكنون 15 كشور يا به عبارتي 6 درصد جمعيت جهان در معرض اطلاع رساني از طريق درج هشدارهاي تصويري بهداشتي روي حداقل 30 درصد سطح بسته بنديهاي مواد دخاني هستند.

* بيش از 40 درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي كنند كه از به كاربردن اصطلاحات گمـــــراه كننده روي بسته بندي هاي مواد دخاني همچون «ملايم» ، «سبك» و ... جلوگيري نمي­كنند و هيچكدام ازاين كشورها كاهش قابل ملاحظه­اي در ميزان مصرف دخانيات نداشته اند.

ü اجراي ممنوعيت كامل تبليغات ، ترويج دخانيات و حمايت مالي صنايع دخاني

* حدود نيمي از كودكان جهان دركشورهايي زندگي مي كنند كه در آن هيچگونه ممنوعيتي در برابر فروش آزادانه محصولات دخاني وجود ندارد . مطالعات انجام شده در سطوح ملي نشانگر 16 درصد كاهش جمعيت مصرف كننده مواد دخاني بعد از به اجرا گذارندن ممنوعيت تبليغات اين محصولات مي باشد.

ü افزايش ماليات بر محصولات دخاني

* افزايش ماليات بر محصولات دخاني به ميزان 10 درصد موجب كاهش شيوع مصرف دخانيات تا حدود 4 درصد در كشورهاي با درآمد بالا و حدود 8 درصد در كشورهاي با درآمد متوسط مي شود. 70 درصد افزايش قيمت محصولات دخاني موجب پيشگيري از بروز مرگ ناشي از دخانيات در يك چهارم جمعيت كنوني مصرف كننده مواد دخاني مي شود.

حقايقي درباره دود دست دوم ‌‌[دود محيطي] دخانيات

دود حاصل از احتراق توتون اصطلاحاً دود دست دوم يا دود محيطي دخانيات گفته مي شود. دود دخانيات در محيط هاي بسته توسط هر شخصي كه در آن محيط قرار دارد تنفس مي شود، چه فرد مصرف كننده و چه فرد غير مصرف كننده مواد دخاني در معرض مخاطرات و مضرات ناشي از مواجهه با دود محيطي دخانيات قرار دارند. استعمال دخانيات ناخواسته يا تحميلي واژه ديگري است كه در اين مورد به كار برده مي شود.

* دود محيطي دخانيات حاوي 4000 نوع ماده شناخته شده شيميايي مي باشد. دود محيطي دخانيات عامل بروز سرطان ، بيماريهاي قلبي و بسياري از بيماريهاي خطرناك ديگر مي باشد.

* تقريباً نيمي از كودكان جهان يا به عبارتي 700 ميليون كودك هواي آلوده به دود دخانيات را تنفس مي كنند كه اين پديده موجب تشديد بيماري آسم و ساير بيماريهاي خطرناك در اين گــروه سني مي شود.

* مواجهه با دود دست دوم دخانيات از طريق تحميل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم درماني و كاهش بهره وري، خسارات اقتصادي قابل توجهي روي افراد ، مشاغل و جامعه دارد .

* طبق برآورد سازمان بين المللي كارگر ، حداقل 000/200 كارگر در سال بدليل مواجهه با دود دست دوم دخانيات در محيط هاي كاري جان خود را از دست مي دهند.

* آژانس حفاظت از محيط زيست آمريكا برآورد كرده است كه دود دست دوم دخانيات ساليانه عامل 3000 مورد مرگ ناشي از سرطان ريه در بين افراد غير مصرف كننده مواد دخاني در اين كشور است.

* هيچگونه سطح ايمني براي مواجهه با دود محيطي دخانيات وجود ندارد. نه سيستم هاي تهويه و نه فيلتراسيون و نه حتي سيستم هاي توأم تهويه و فيلتراسيون قادر به كاهش سطح مواجهه دود دست دوم دخانيات درفضاهاي بسته به ميزان مورد قبول نمي باشند و تنها محيط هاي 100% عاري از دخانيات تضمين كننده حفاظت كامل هستند.

منبع : سازمان جهاني بهداشت، روز جهاني بدون دخانيات سال 2008

مهندس بهزاد ولي زاده

مهندس خديجه فريدون محصلي

دبير خانه ستاد كشوري كنترل دخانيات

مركز سلامت محيط و كار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

مطالب این قسمت زیر نظر دکتر نسیم لواسانی دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه می گردد.

پیشنهادات و درخواست های خود را به پست الکترونیک  lavasani@dentii.info ارسال فرمایید.