انتخاب دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور
صفحه اصلی

انتخاب دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور

دکتر معادی به عنوان ابداع کننده برتر شبکه دیابت کشور در سال 1394 انتخاب شدند.