صفحه اصلی
World Dental Websites
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   فدراسیون جهانی دندانپزشکی
1298
2   Link   آکادمی دندانپزشکی زیبایی اورنج کانتی
1225
3   Link   آکادمی دندانپزشکی زیبایی امریکا
1039
4   Link   انجمن دندانپزشکی ایران
1550
5   Link   انجمن دندانپزشکی آمریـــکا (ADA)
1073
6   Link   انجمن دندانپزشکی انگـــلیس (BDA)
986
7   Link   سازمان بهداشت جهانی
1051
8   Link   دانشگاه علوم پزشکی تهران
1004
9   Link   انجمن اندودانتیست های آمریکا
986
10   Link   ژورنال انجمن اندودانتیست های آمریکا
1378
11   Link   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dent-scho-lib@mums.ac.ir
دانشکده دندان پزشکی: ۱۵-۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۱، فکس: ۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۰
دفتر ریاست: ۰۵۱۱۸۶۲۹۵۲۵
معاونت آموزشی دانشکده: ۱۵-۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۱ (داخلی۳۴۴)
معاونت پژوهشی دانشکده: ۱۵-۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۱ (داخلی ۳۴۴)
معاونت اداری- مالی: ۱۵-۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۱ (داخلی ۳۲۲)
معاونت امور فرهنگی- دانشجویی: ۵-۰۵۱۱۸۶۲۹۵۰۱ (داخلی ۳۳۵)
944
12   Link   انجمن اندودانتیست های ایران
1043
13   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس: خ انقلاب اسلامی.خ قدس.دانشکده دندان پزشکی
دانشکده دندان پزشکی، دفتر ریاست:۰۲۱۶۶۱۱۲۷۱۴، فکس:۰۲۱۶۶۴۰۱۱۳۲
معاونت آموزشی دانشکده:۰۲۱۶۶۱۱۲۷۲۰،۰۲۱۶۶۱۱۲۴۳۶،۰۲۱۶۶۴۰۶۲۲۲
معاونت پژوهشی دانشکده:۰۲۱۶۶۱۱۲۴۳۹
معاونت دانشجویی دانشکده:۰۲۱۶۶۱۱۲۷۱۱،۰۲۱۶۴۴۳۲۵۱۱
معاونت مالی و اداری:۰۲۱۶۶۱۱۲۷۱۴
1061
14   Link   دانشکده دندان پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی(ملی)
آدرس : تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمنی، بلوار فضل اله، بلوار دانشجو دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده دندان پزشکی: ۰۲۱۲۲۴۰۳۰۷۵،۰۲۱۲۲۴۰۳۰۱۰، فکس:۰۲۱۲۲۴۰۳۱۹۴
دفتر ریاست:۰۲۱۲۲۴۰۳۰۱۰
معاونت آموزشی دانشکده: ۰۲۱۲۲۴۱۳ ۸۹۶
معاونت پژوهشی دانشکده: ۰۲۱۲۲۴۱۳۸۹۷، فکس:۰۲۱۲۲۴۱۳۸۹۷
معاونت پشتیبانی: ۰۲۱۲۲۴۰۳۰۱۰، فکس:۰۲۱۲۲۴۰۳۱۹۴ icdr@hbi.ac.ir
1064
15   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خ دانشگاه.خ گلگشت.دانشکده دندان پزشکی تبریز
den-fac@tbzmed.ac.ir
دانشکده دندان پزشکی:۹-۰۴۱۱۳۳۵۵۹۶۵،فکس:۰۴۱۱۳۳۴۶۹۷۷
دفترریاست:۰۴۱۱۳۳۴۰۳۱۰
975
16   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: خ قصرالدشت.قم آباد.دانشکده دندان پزشکی
آدرس پایگاه اینترنتی دانشکده: www.sums.ac.ir/schools/faculty
آدرس پست الکترونیکی دانشکده: dentalsc@sums.ac.ir
تلفن ها:
دانشکده دندان پزشکی:۴-۰۷۱۱۶۲۶۳۱۹۳، فکس:۰۷۱۱۶۲۷۰۳۲۵
معاونت آموزشی دانشکده: ۰۷۱۱۶۲۸۰۸۰۷
معاونت پژوهشی دانشکده: ۰۷۱۱۶۲۷۰۳۲۲
معاونت پشتیبانی اداری مالی: ۰۷۱۱۶۲۶۳۱۹۲
1067
17   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آدرس:خ صفه.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده دندان پزشکی: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۵۲،۰۳۱۱۷۹۲۲۸۵۱٫ فکس:۰۳۱۱۶۶۸۷۰۸۰
معاونت آموزشی دانشکده: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۷۲
معاونت پژوهشی دانشکده: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۱۲
معاونت مالی و اداری: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۲۲
معاونت دانشجویی: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۱۷
dentistry@mui.ac.ir
1181
18   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آدرس:کرمان – بلوار جمهوری اسلامی – انتهای خیابان شفا – دانشکده دندان پزشکی کرمان

تلفن :۳۰-۰۳۴۱۲۱۱۹۰۲۱
فکس:۲۱۱۸۰۷۳۰۳۴۱ dentisryschool@kmu.ac.ir

دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران
آدرس:خ پاسداران.کوچه نیستان دهم.شماره۴،واحد دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشکده دندان پزشکی:۳-۰۲۱۲۲۵۶۴۵۷۱، فکس:۰۲۱۲۲۵۶۴۵۷۷
دفتر ریاست: ۰۲۱۲۲۵۴۲۷۴۰
معاونت آموزشی دانشکده: ۰۲۱۲۲۵۴۳۰۹۵، فکس:-
معاونت پژوهشی دانشکده: ۰۲۱۲۲۵۸۰۹۲۵
1103
19   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
آدرس: یزد- انتهای خیابان امام خمینی-ابتدای بلوار دهه فجر- صندوق پستی :۱۶۵/۸۹۱۹۵

دانشکده دندان پزشکی: ۵-۶۲۵۵۸۸۱،فکس:۶۲۵۰۳۴۴
معاونت آموزشی دانشکده: ۶۲۵۶۹۷۵
معاونت پژوهشی دانشکده: ۶۲۵۶۹۷۵
معاونت پشتیبانی اداری- مالی: ۶۲۵۰۳۴۴
dentissu@ssu.ac.ir
958
20   Link   دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آدرس: میدان فلسطین.دانشکده دندان پزشکی

دانشکده دندان پزشکی: ۰۸۱۱۴۲۲۹۶۴۵،۰۸۱۱۴۲۲۷۹۸۰،۰۸۱۱۴۲۲۰۹۲۱،۴۲۲۰۸۵۰، فکس:۰۸۱۱۴۲۲۳۰۳۳
معاونت آموزشی دانشکده: ۰۸۱۱۴۲۲۳۰۳۴
معاونت پژوهشی دانشکده: ۰۸۱۱۴۲۲۳۰۳۴
معاونت اداری-مالی دانشکده: ۰۸۱۱۴۲۲۳۰۳۴
دفتر ریاست: ۳-۰۸۱۱۴۲۲۳۰۳۲ hamadan-dentistryfac@umsha.ac.ir
953
صفحه 1 از 2